Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Οι βιοκαλλιεργητές, οι μεταποιητές και οι εισαγωγείς πρέπει να πληρούν αυστηρούς όρους αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο ή τη σήμανση της ΕΕ


Οι βιοκαλλιεργητές, οι μεταποιητές και οι εισαγωγείς πρέπει να πληρούν αυστηρούς όρους αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τολογότυπο ή τη σήμανση της ΕΕ ή αντίστοιχα εθνικά σύμβολα. Για να επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους κανονισμούς, θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα ελέγχων.
Αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας της βιολογικής παραγωγής, επιτρέποντας σε εσάς, τον καταναλωτή, να είστε σίγουρος ότι αγοράζετε βιολογικά τρόφιμα, τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες, στοχεύοντας στο σεβασμό του περιβάλλοντος και της ευημερίας των ζώων, καθώς και ότι έχουν επιθεωρηθεί όπως προβλέπεται.


Έλεγχοι

Είναι πολύ σημαντικό, κάθε αγρότης, μεταποιητής και εισαγωγέας που συμμετέχει στην αλυσίδα του κύκλου παραγωγής βιολογικών προϊόντων, να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τον κανονισμό.
Αυτή η διαδικασία επιβλέπεται από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των υποχρεώσεων που ορίζονται από τον κανονισμό.

Οργανισμοί Ελέγχου

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει ορίσει έναν αριθμό δημόσιων φορέων ή/και εγκεκριμένων ιδιωτικών οργανισμών ελέγχου για τη διενέργεια των ελέγχων. Όλοι οι οργανισμοί ή οι αρχές ελέγχου δρουν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων κεντρικών αρχών των κρατών μελών ή σε στενή συνεργασία με αυτές. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή της ΕΕ σχετικά με την εν λόγω επίβλεψη ή συνεργασία. Μπορείτε να βρείτε εδώ την πιο πρόσφατη σύνοψη των εκθέσεων επίβλεψης (en), (Βάση 2006 (en)Βάση 2005 (en)).
Οι ιδιωτικοί οργανισμοί ελέγχου πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
  • Πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα τις γενικές απαιτήσεις της ΕΕ για τα σώματα που ασχολούνται με τα συστήματα πιστοποίησης
  • Πρέπει να είναι εγκεκριμένοι και να λειτουργούν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
  • Πρέπει να είναι αντικειμενικοί προς όλους τους επιχειρηματίες τους οποίους ελέγχουν

Όταν χρησιμοποιείται ο βιολογικός λογότυπος της ΕΕ στο προϊόν, πρέπει πάντα να συνοδεύεται από τον κωδικό αριθμό του φορέα ή της αρχής ελέγχου στην οποία υπάγεται ο επιχειρηματίας, ο οποίος διενήργησε την τελευταία εργασία παρασκευής ή προετοιμασίας.Κωδικοί αριθμοί φορέων και αρχών ελέγχου

Η γενική μορφή των κωδικών αριθμών είναι AB-ΓΔΕ-999, όπου AB είναι ο κωδικός ISO της χώρας όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος, ΓΔΕ είναι όρος που προσδιορίζει τον δεσμό με τη βιολογική παραγωγή, όπως «bio» ή «org» ή «eko» και 999 είναι ο αριθμός αναφοράς.
Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό αριθμό σε κάθε αρχή ή φορέα ελέγχου βιολογικών προϊόντων που έχουν εγκρίνει για να λειτουργούν στο έδαφός τους. Πρέπει να βρίσκετε τον εν λόγω κωδικό αριθμό σε κάθε συσκευασία βιολογικού προϊόντος. Ο κωδικός αριθμός είναι μία ένδειξη που πιστοποιεί ότι το προϊόν που αγοράζετε έχει ελεγχθεί από φορέα ή αρχή ελέγχου που εγγυάται ότι έχει παραχθεί ή μεταποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό για τη βιολογική γεωργία. Θα βρείτε εδώ τον τελευταίο κατάλογο φορέων και αρχών ελέγχου της ΕΕ με τους κωδικούς αριθμούς τους (en).
Για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι υποχρεωτική η ένδειξη του κωδικού αριθμού του φορέα ή της αρχής ελέγχου μόνο εάν χρησιμοποιείται ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την απόδοση των κωδικών αριθμών στους φορείς και αρχές ελέγχου που διενεργούν τις επιθεωρήσεις εκτός της ΕΕ.
Εδώ θα βρείτε:


Προτού οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες ενταχθούν στη βιολογική γεωργία πρέπει να κάνουν αίτηση προς ένα οργανισμό πιστοποίησης ή την αντίστοιχη κρατική αρχή για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και οι μέθοδοι παραγωγής θα πρέπει να κοινοποιούνται προς τον ελέγχοντα οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης. Τα βιολογικά αγροκτήματα πρέπει να διανύσουν μία μεταβατική περίοδο, προτού πωλήσουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά.
Ένταξη στη βιολογική γεωργία


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος επιχειρηματίας έχει παραβιάσει τις απαιτήσεις του κανονισμού και του ελέγχου, τότε η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός ελέγχου έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα προϊόντα του από την αγορά των βιολογικών.Παραβάσεις και παρατυπίες

Όταν παρατηρούνται παρατυπίες σε μία μόνο παρτίδα ενός προϊόντος, τότε η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός ελέγχου μεριμνά ώστε η σήμανση και ο λογότυπος που φέρει το συγκεκριμένο προϊόν δε χρησιμοποιούνται σε αυτήν ακριβώς την παρτίδα.


πηγη http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...