Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων / WFD


Η Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων (WFD) αποτελεί μια φιλόδοξη και καινοτόμο προσέγγιση για τη διαχείριση των υδάτων. Σύμφωνα με αυτήν «το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης». Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2004 αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η ποιότητα των υδάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περODHGIA_PICTUREιβαλλοντικές συνιστώσες, που προσδιορίζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος σε υγροτοπικά και σε παράκτια οικοσυστήματα.

Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θεσπίστηκε νομικό πλαίσιο για την προστασία των καθαρών υδάτων και την αποκατάστασή τους ανά την Ευρώπη, καθώς και για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξιοποίησής τους (ο επίσημος τίτλος της είναι οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων).
Στην οδηγία υιοθετείται μια καινοτόμος προσέγγιση για τη διαχείριση των υδάτων, βασιζόμενη στις λεκάνες απορροής ποταμών – τις φυσικές γεωγραφικές και υδρολογικές ενότητες–, και καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η οδηγία καλύπτει τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, τα μεταβατικά ύδατα, τα παράκτια ύδατα και τα υπόγεια ύδατα και καθιερώνει καινοτόμες αρχές για τη διαχείριση των υδάτων, όπως είναι η συμμετοχή του κοινού στον σχεδιασμό, και οικονομικές προσεγγίσεις, όπως είναι η ανάκτηση του κόστους της παροχής υπηρεσιών ύδατος.

Το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γιατί χρειάζεται προστασία;

Η σημασία του νερού για τη ζωή και ως συστατικού του παγκόσμιου οικοσυστήματος γίνεται συνεχώς σαφέστερη. Είναι ένας πόρος που όχι μόνο καλύπτει βασικές ανάγκες για τον ανθρώπινο πληθυσμό και αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα με τη δημιουργία και διατήρηση του πλούτου μέσω της γεωργίας, της επαγγελματικής αλιείας, της παραγωγής ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και του τουρισμού, αλλά είναι ζωτικός για όλα τα παγκόσμια οικοσυστήματα. Ωστόσο, τα γεγονότα δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε παγκόσμια κρίση νερού. Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει για τα ύδατα της Ευρώπης. Σε τελική ανάλυση, η ήπειρος δεν αντιμετωπίζει γενικές ελλείψεις νερού. Ωστόσο, η ποιότητα και η διαχείριση των υδάτων της Ευρώπης στην πραγματικότητα απέχει πολύ από το να είναι
ικανοποιητική.

Γεγονότα - κλειδιά σχετικά με την κατάσταση του νερού παγκοσμίως

■ Λιγότερο από 1% των υδατων του πλανήτη είναι διαθέσιμο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
■ Περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Γεγονότα - κλειδιά σχετικά με την κατάσταση του νερού στην Ευρώπη
■ 20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται σοβαρά από ρύπανση.
■ Τα υπόγεια ύδατα παρέχουν περίπου το 65% όλου του πόσιμου νερού της Ευρώπης.
■ 60% των ευρωπαϊκών πόλεων κάνουν υπερεκμετάλλευση των πόρων των υπόγειων υδάτων τους.
■ 50% των υγρότοπων βρίσκεται σε “επικίνδυνη κατάσταση” λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων.
■ Η επιφάνεια της αρδευόμενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 20% από το 1985.

 Water is Life.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...